Adatvédelmi tájékoztató – Profiles

Közös Adatkezelő(k):

  1. UNITED CONSULT Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26., cégjegyzékszám: 01-10-141235)
  2. UC Hire Lab Kft. (székhely: 1037 Budapest, Hunor utca 62. Tt 7. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-426018)

Adatkezelés célja: kompetenciafelmérés és értékelés

Adatkezelés jogalapja: GDPR[1] 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás 

Kezelt személyes adatok köre: név, önéletrajzban és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban foglalt személyes adatok, értékelés

Érintettek kategóriái: álláspályázó

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az álláspályázat lezárását követő 2 évig

Adattovábbítás: a GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik 

Címzett:

Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe: 

Adatok forrása: a személyes adatok forrása az álláspályázó

Adatszolgáltatás módja és következménye: az adatok megadása önkéntes, amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor Ön nem fog tudni a legalkalmasabb és legoptimálisabb munkakörbe kerülni 

Érintetti jogok: a GDPR alapján az alábbi jogok gyakorolhatók: tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. cikk); hozzáférési jog (GDPR 15. cikk); helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk); törléshez való jog (GDPR 17. cikk); az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk); az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk); tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk); a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk). 

Jogorvoslat:Az érintett a jogainak megsértése esetén kártérítés iránt az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)


[1] az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Érdeklődöm