A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek (a „Panasztv.”) való megfelelés érdekében, UNITED CONSULT Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.; cégjegyzékszáma: 01-10-141235; a „United Consult”) egy belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelyben biztosítani kívánja, hogy a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk hatékonyan bejelenthetők legyenek.

A fentiek alapján a United Consult a jelen szabályzatot (a „Szabályzat”) fogadja el, amelyben különösen a bejelentésre jogosult személyek köre, a bejelentés csatornái és feltételei, a jelentett esetek kivizsgálására vonatkozó eljárás, valamint a bejelentők védelmére vonatkozó garanciális rendelkezések határozza meg.

A United Consult bátorít minden erre jogosult személyt, különösen a munkavállalóit és a szerződéses partnereit arra, hogy megalapozott esetekben jelentsenek minden jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt, annak érdekében, hogy a United Consult az esetekről tudomást szerezzen, és ezeket ki tudja vizsgálni.

A Szabályzat 2023. október 20. napjától hatályos.

Visszaélés bejelentés szabályzat
Online bejelentő felület

A bejelentések megtételének módja

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg (a „Bejelentés”), amelyre a United Consult az alábbi lehetőségeket biztosítja:

 • elsősorban online bejelentő felületen
 • írásbeli bejelentés: a panasz@united-consult.hu címre küldött üzenettel,
 • személyes bejelentés: időpont egyeztetést követően, a United Consult székhelyén (1117 Bp., Dombóvári út 26., vagy igény esetén a Bejelentővédelmi Felelős irodájában.

Az írásbeli és a személyes bejelentés esetén a Bejelentő tudomásul veszi és elfogadja a United Consult visszaélés bejelentés szabályzatát és az ahhoz tartozó adatvédelmi szabályzatot.

A Bejelentés megtehető magyar vagy angol nyelven.

Ki tehet Bejelentést?

A United Consult által működtetett visszaélés-bejelentési rendszerbe, az alábbi személyek (a „Bejelentő”) jogosultak bejelentést tenni:

 1. Foglalkoztatottak, különösen, de nem kizárólagosan a United Consult munkavállalói;
 2. az a Foglalkoztatott, akinek a United Consult-nál fennálló Foglalkoztatásra Irányuló Jogviszonya megszűnt;
 3. a United Consult-nál Foglalkoztatásra Irányuló Jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akik esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a United Consult-tal szerződéses kapcsolatban áll,
 5. a United Consult tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a United Consult ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 6. a United Consult-tal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve ezek felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 7. a United Consult-nál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 8. a United Consult-tal a 4.), 5.) vagy 7.) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 9. az a személy, akinek a 4.), 5.) vagy 7.) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a United Consult-tal megszűnt.

Mikor van helye Bejelentésnek?

Az United Consult bátorítja az olyan visszaélések jóhiszemű bejelentését, amelyekről a Bejelentő tudomást szerez. Az United Consult emellett ösztönzi az olyan helyzetek bejelentését is, amikor a Bejelentőnek oka van azt feltételezni, hogy visszaélés fog történni, nem csak akkor, amikor a visszaélés már megtörtént. Ezenkívül a Bejelentő személyeket arra ösztönzi, hogy a körülmények által lehetővé tett leghamarabb tegyenek Bejelentést, ideális esetben, amikor a visszaélés megelőzhető, és mielőtt a helyzet fokozódna. A fentiek ellenére a Bejelentés önkéntes, és nem jár pénzügyi vagy egyéb előnyök biztosításával a Bejelentő számára.

A Bejelentés tartalma

 • A Bejelentésnek – annak módjától függetlenül – legalább a következőket kell tartalmaznia: a Bejelentő vezeték- és keresztneve, a Bejelentő elérhetősége, a tudomásszerzés szakmai kontextusa, a Bejelentésben Érintett Személy, ha ismert, a fent meghatározottak szerint a visszaélést valószínűsítő tény leírása, ahol alkalmazandó, és adott esetben a Bejelentés alátámasztására szolgáló bizonyíték, dátum és aláírás, ha alkalmazható.
 • A választott bejelentési csatornától függetlenül, a United Consult arra fogja kérjük a Bejelentőt, hogy- a lehető legtöbb információt és részletet tárjon fel, hogy megfelelően lehessen a Bejelentést értékelni.

Ha egy személy több Bejelentést tesz ugyanazon tárgyban, akkor ezek egyesítésre kerülnek. Ha a Bejelentést követően új Bejelentés érkezik ugyanazon tárgy vonatkozásában, anélkül, hogy további információkat szolgáltatna, hogy másmilyen intézkedést tegyen szükségessé, akkor az a korábbi nyilvántartásba kerül.

A bejelentések kivizsgálása

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A United Consult kézhezvételtől számított 7 (hét) napon belül visszaigazolást küld a bejelentő számára, mely tartalmazza az eljárási és adatkezelési szabályokról szóló általános tájékoztatót.

Felhívjuk figyelmüket, hogy nyilvánvalóan rosszhiszemű bejelentés esetén büntető vagy polgári peres eljárás kezdeményezhető.

További kérdései vannak?

A Visszaélésbejelentő Rendszerrel kapcsolatos kérdéseivel vagy fejlesztési javaslataival közvetlenül a panasz@united-consult.hu címhez fordulhat.


Adatkezelési tájékoztató


– a United Consult belső visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltetésével kapcsolatban folytatott adatkezelésekről –

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek (a „Panasztv.”) való megfelelés érdekében, UNITED CONSULT Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.; cégjegyzékszáma: 01-10-141235; a „United Consult”) egy belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelyben biztosítani kívánja, hogy a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk hatékonyan bejelenthetők legyenek.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a „Adatkezelési Tájékoztató”) célja, hogy Ön mint az adatkezelési művelet érintettje, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban az United Consult által folytatott adatkezelési tevékenységre vonatkozó közös szabályok találhatóak meg. Az egyes konkrét adatkezelési tevékenységek jellemzőit, különösen az adatkezelés célját, a kezelt személyes adatok körét, a személyes adatok megőrzésének az idejét, valamint a művelet egyéb jellemzőit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Adatkezelési Tájékoztató tartalma időről-időre változhat, amely változásokról törekszünk Önt minden esetben értesíteni. Kérjük, hogy az Önt érintő adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos információk ellenőrzése, valamint az információs önrendelkezési jogai gyakorlását megelőzően minden esetben keresse fel a Adatkezelési Tájékoztató naprakész változatát, amely a https://united-consult.hu/visszaeles-bejelentes/ oldalon érhető el.

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

A személyes adatok kezelője a UNITED CONSULT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.; cégjegyzékszáma: 01-10-141235, a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „United Consult”).

Az Adatkezelő kijelölt adatvédelmi tisztviselője: United Consult (az „Adatvédelmi Tisztviselő”). Az Adatvédelmi Tisztségviselő e-mail címe: info@united-consult.hu

Ön bármely kérdésével, illetve az információs önrendelkezési jogai gyakorlásával kapcsolatban, közvetlenül az Adatkezelőhöz, illetve az Adatvédelmi Tisztviselőhöz is fordulhat.

2. INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely észrevétel, kérdés, és panasz esetén kérjük, hogy közvetlenül az Adatkezelőhöz forduljon, aki a kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelme beérkezéstől számított egy hónapon belül érdemi választ ad. Ha a kérelme összetettsége, vagy kérelmeinek száma ezt indokolja, úgy a válaszadási határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről Önt az eredeti határidőn belül az Adatkezelő értesíti.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt különböző jogok illetik meg (az un. információs önrendelkezési jogok), amelyet alapvetően az adatkezelés jogalapja határoz meg. Az 1. számú mellékletben külön jelzésre kerül, hogy az adott adatkezelési jogalappal összefüggésben Önt milyen jogok illethetik meg. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egy jog gyakorlásával kapcsolatban a GDPR további feltételeket állapíthat meg, amelyek adott esetben a jog gyakorlását kizárhatják, korlátozhatják, vagy azzal kapcsolatban további feltételeket határozhatnak meg. Kérjük ezért, hogy az információs önrendelkezési jogai gyakorlása előtt figyelmesen tanulmányozza a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, az 1. számú melléklet vonatkozó részét, valamint a jog részletes tartalmával kapcsolatban a GDPR rendelkezéseit.

a) Hozzájárulás visszavonása (GDPR 7. cikk (3) bek.)

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

b) Hozzáférés (GDPR 15. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkben meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

c) Helyesbítés (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

d) Törlés („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

e) Adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül.

f) Adathordozhatóság (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint szerződés megkötéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

g) Tiltakozás (GDPR 21. cikk)

Jogos érdekünkön alapuló adatkezelések esetén: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében folytatott adatkezelések esetén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeljük tovább.

3. JOGORVOLATI LEHETŐSÉGEK

A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén Ön az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

a) Közvetlenül az Adatkezelőhöz, vagy az Adatvédelmi Tisztviselőhöz fordulhat az 1. pontban írt elérhetőségeken.

b) Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu)

c) Keresetet nyújthat be az Adatkezelő, vagy az általa igény bevett adatfeldolgozó ellen.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jogellenesen kezeli. A pert – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

4. VERZIÓ ADATOK

Adatkezelési Tájékoztató 2023. július 24. napján került kiadásra. A jelen szöveg a Adatkezelési Tájékoztató 1. verziója.

Mellékleket:

 1. számú melléklet – a United Consult belső visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltetésével kapcsolatban folytatott adatkezelésekről