Játékszabályzat

IT FEST 2022. június 9.

1. A nyereményjáték meghatározása

A United Consult Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-141235) (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez, amelynek keretében a 2022. június 9-én megrendezésre kerülő IT Fest rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény) a Résztvevőknek van lehetőségük álláspályázó jelöltet ajánlani a Szervező részére és ezáltal nyereményben részesülni.

2. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjátékhoz szükséges regisztráció a Rendezvény időtartama alatt lehetséges.

3. A nyereményjátékban való részvétel feltételei

Általános feltételek:

A játékban az a természetes személy vehet részt, aki:

A játékban való részvétel ingyenes.

A részvétel folyamata:
A Résztvevő több álláskereső jelöltet ajánlhat, de csak egyszer van lehetősége dobni a dobókockával.

4. Nyertes értesítése

A Szervező azt a Nyertest, aki olyan jelöltet ajánlott, akit 1 éven belül a Szervező akár munkavállalóként, akár megbízási jogviszony alapján foglalkoztat, az általa megadott telefonszámon és/vagy email címen értesíti. A Szervező ilyenkor elkéri a Nyertestől a nyeremény átutalásához szükséges személyes adatokat. A Résztvevő, aki teljesíti a feltételeket, annyiszor 100 000 Ft-ot kap, ahányat dobott a dobókockával a Rendezvénykor.

5. A nyeremény átvételének feltételei

A Nyeremény átvétele bankszámlára való utalással valósul meg.

A Szervező viseli a nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget.

A Szervező fenntartja a jogot – esetleges járványügyi rendelkezések értelmében –, hogy módosítsa a Nyeremény felhasználásának idejét, helyét és módját.

6. A Szervező jogai

A Szervező kizárja a felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, annak esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételeket a Résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a felhívással azonos módon megtenni.

7. Adatvédelem

A nyereményjáték részvételével és a nyeremény átvételével kapcsolatos adatkezelési tevékenységek külön Adatkezelési tájékoztatóban vannak rendezve.

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezéseit.

A Szervező a tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezel, gondoskodik azok biztonságáról,

megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

Budapest, 2022. június 9.

United Consult Zrt.

Érdeklődöm