Adatvédelmi tájékoztató álláspályázatra jelentkező részére / Privacy notice for candidates

For english please click here.

A leendő munkavállalószemélyes adatainak védelme rendkívül fontos számunkra. A jelen Adatkezelési tájékoztatót azért dolgoztuk ki, hogy információt nyújtsunk arról, hogy milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal dolgozunk fel Önről, továbbá milyen szervezési és technikai intézkedéseket teszünk a személyes adatok védelme érdekében, valamint, hogy tájékoztatást adjunk az Ön jogairól.

1. Közös Adatkezelők adatai

Közös adatkezelés történik az álláspályázatra jelentkező személyes adatainak kezelése során:

 1. )
  Adatkezelő: UNITED CONSULT Zrt.
  Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.
  Cégjegyzékszám: 01-10-141235
  Adószám: 29139727-2-43
  Honlap: https://united-consult.hu/
  Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@united-consult.hu
 2. )
  Adatkezelő: UC Hire Lab Kft.
  Székhely: 1037 Budapest, Hunor utca 62. Tt 7. ajtó
  Cégjegyzékszám: 01-09-426018
  Adószám: 28793487-2-41
  Honlap: https://uchirelab.hu/
  Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@uchirelab.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

3. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

4. Adatkezelési tevékenység

A Közös Adatkezelők az álláspályázatra jelentkező személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Adatkezelés céljaA munkakör betöltéséhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzése a meghirdetett álláspályázattal kapcsolatban
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Kezelt személyes adatok köreAz álláspályázó által az önéletrajzában és annak mellékletében megadott képzettségi, képesítési követelményeknek történő megfelelést igazoló személyes adatok
Adatmegőrzési időHozzájárulás visszavonásáig, de maximum az álláspályázat lezárásáig és annak eredményéről való kiértesítéséig

4.1 Adatbázisban való részvétel

Adatkezelés céljaA munkakör betöltéséhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzése egy esetleges későbbi állásajánlat érdekében az Adatkezelő adatbázisában
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás
Kezelt személyes adatok köreAz álláspályázó által az önéletrajzában és annak mellékletében megadott képzettségi, képesítési követelményeknek történő megfelelést igazoló személyes adatok
Adatmegőrzési időHozzájárulás visszavonásáig, de maximum az álláspályázat lezárását követő 2 évig

5. Adat felvétele

A személyes adatok az Érintettől kerülnek felvételre. Az Adatkezelő kezelhet olyan személyes adatokat, amelyeket nem az Érintettől gyűjt, erről az Adatkezelő mindig egyedileg tájékoztatja az Érintettet.

6. További Adatkezelő, közös adatkezelés

Az Adatkezelő az adatkezelés során további Adatkezelőt vehet igénybe, erről az Adatkezelő mindig egyedileg tájékoztatja az Érintettet. Közös adatkezelés történik az álláspályázatra jelentkező személyes adatainak kezelése során.

7. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

Amennyiben más Adatfeldolgozó(k) bevonása is szükségessé válik az álláspályázás folyamata során, akkor erről az Adatkezelő mindig egyedileg tájékoztatja az Érintettet.

8. Adattovábbítás

Az Adatkezelő továbbíthat személyes adatokat más címzett részére, erről az Adatkezelő mindig egyedileg tájékoztatja az Érintettet.

Adattovábbítás csak a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások alapján, dokumentáltan történik (például hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján).

9. Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

10. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

11. Honlap adatkezelése

A Honlap sütiket használ.

A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be.

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

Google Chrome · Firefox · Microsoft Internet Explorer 11 · Microsoft Internet Explorer 10 · Microsoft Internet Explorer 9 · Microsoft Internet Explorer 8 · Microsoft Edge · Safari

13. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintett jogok és tartalmuk

Adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog  Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma
Tájékoztatáshoz való jog /GDPR 13-14. cikk/Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.  
Hozzáféréshez való jog /GDPR 15. cikk/Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő: milyen személyes adataitmilyen jogalaponmilyen adatkezelési cél miattmennyi ideig kezeli kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adataitmilyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.  
Helyesbítéshez való jog /GDPR 16. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).  
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) /GDPR 17. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapjaÖn a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellena személyes adatait jogellenesen kezeltéka személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kella személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  
Korlátozáshoz való jog /GDPR 18. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozásátaz Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).  
Adathordozhatósághoz való jog /GDPR 20. cikk/Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.  
Tiltakozáshoz való jog /GDPR 21. cikk/Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  
Hozzájárulás visszavonásának joga /GDPR 7. cikk (3) bekezdés/Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.  

14. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

Jogorvoslati lehetőségA jogorvoslati lehetőség tartalma
Felügyeleti Hatóságnál történő panasztétel joga /GDPR 77. cikk/Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400 email: ugyfelszolgalat@naih.hu   honlap: www.naih.hu  
Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése) /GDPR 79. cikk/Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége: www.birosag.hu/torvenyszekek  

13. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

Budapest, 2023. április 17.

United Consult Zrt.


Privacy notice for candidates

Protecting the personal data of our prospective employees is extremely important to us. This Privacy Notice is designed to provide you information about what personal data we process related to you, for what purpose and on what legal basis, what organizational and technical measures we take to protect personal data, and to provide information about your rights.

1. Data of the Joint controllers

Joint controllership happens during the processing of candidate’s personal data:

 1. )
  Data controller: UNITED CONSULT Private Limited Company
  Registered seat: H-1117 Budapest, Dombóvári út 26.
  Corporate registration number: 01-10-141235
  Tax number: 29139727-2-43
  Website: https://united-consult.hu/
  Contact details of the Data Protection Officer: info@united-consult.hu
 2. )
  Data controller: UC Hire Lab Ltd.
  Registered seat: H-2161 Csomád, Kossuth L. út 79.
  Corporate registration number: 13-09-210438
  Tax number: 28793487-2-13
  Website: https://uchirelab.hu/
  Contact details of the Data Protection Officer: info@uchirelab.hu

2. General legislative provisions serving as a legal basis for data processing

3. Definitions

Personal data: means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘Data Subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person. Such typical personal data includes in particular: name, address, place and date of birth, mother’s name.

Processing: means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

Data controller: means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.

Data processor: means the natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.

Recipient: means a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not.

4. Data processing activity

The Data Controller processes the personal data of the job applicant as follows:

4.1 Applying for the announced job

Purpose of data processingVerifying the existence of the conditions required for filling the position in connection with the announced job
Legal basis of data processingArticle 6 (1) a) of the GDPR: consent  
Scope of personal data processedPersonal data proving the job applicant’s compliance with the qualification and certification requirements specified in his/her CV and its annex
Data retention periodPurpose of data processing

4.2 Participation in a database

Purpose of data processingVerifying the existence of the conditions required for filling the position in the Data Controller’s database for the purpose of a potential  future job offer
Legal basis of data processingArticle 6 (1) a) of the GDPR: consent  
Scope of personal data processedPersonal data proving the job applicant’s compliance with the qualification and certification requirements specified in his/her CV and its annex
Data retention periodUntil consent is withdrawn, but for a maximum of 2 year after the closing of the job application process

5. Obtaining data

Personal data is obtained from the data subject. The Data Controller processes personal data that is not collected from the data subject, about which the Data Controller uniquely informs the data subject.

6. Additional data controller, joint data processing

The Data Controller may use further Data Controller during data processing about which the Data Controller uniquely informs the data subject. Joint data processing takes place during the processing of personal data of job applicants.

7. Data processing through data processor:

The Data Controller engages a data processor for the data processing:

If other data processors are needed for the procedure, then the Data controller informs the Data subject case-by-case basis.

8. Data transfer

The Data Controller may transfer personal data to other recipients, about which the Data Controller uniquely informs the data subject.

Data is only transferred in accordance with the requirements set out in the applicable legislation, in a documented manner (for example, based on official or court request).

9. Access to personal data

Personal data may be accessed by the Data Controller’s respective staff members for the purpose and to the extent of performing their tasks.

10. Data security measures

The Data Controller ensures that the data processed is protected against unauthorised access or alteration by way of appropriate IT, technical and personnel measures.

11. Data processing through the website

Our Website uses cookies.

A cookie is a file that is placed on your computer when you visit a website. A cookie is a set of information sent from the server to the browser, then every time there is a request the browser sends it back to the server with data content specified by the server. This is designed to save the internet settings on the website you visited, so if you visit the site again from the same device, the page will remember the set parameters.

Cookies have several functions. Cookies are most often used for personalizing advertisements and services, and analysing website traffic.

In light of the current legislation in force, we can only store cookies on your device if this is strictly necessary, that is, if it is essential for the operation of the website; these are called „necessary cookies”. Your consent is required for the use of any other types of cookies. You can view and set the cookies currently used on the website in a pop-up window when accessing the website. 

Modern browsers allow changes to cookie settings. Some browsers automatically accept cookies by default, but this setting can be changed to prevent automatic acceptance in the future. If you change the setting, the browser will continue to offer the option to set the cookies each time.

Given that the purpose of cookies is to support and facilitate website usability and processes, if cookies are disabled, it cannot be guaranteed that you will be able to fully use all the functions of the website. In this case the website may operate differently in the browser than planned. You can find further information about cookie settings on the following links:

12. Data subject rights and their content relating to data processing

Data subject rights relating to data processing    Content of data subject rights relating to data processing
Right to be informed /GDPR, Article 13-14./You have the right to be informed about the fact and purpose of data processing at the time when personal data are obtained. The Data Controller provides you with additional information that is necessary to ensure fair and transparent data processing, taking into account the specific circumstances and context of the personal data processing. You must also be informed about any profiling and its consequences.
Right of access /GDPR, Article 15/You are entitled to receive confirmation as to whether your personal data are being processed, and in case such data processing is in progress, you will be entitled to be granted access concerning: what personal dataon what legal basisfor what processing purposesfor how long are processed by the Data Controller who to, when, and based on which legislation did the Data Controller provide access to your personal data or who were they transmitted towhat source do personal data originate from (if it was not you that provided them to the Data Controller)whether you apply automated decision-making and its logic, including profiling as well.
Right to rectification /GDPR, Article 16/You have the right to receive from the Data Controller upon request the rectification of inaccurate personal data concerning you or to have incomplete personal data completed. Therefore, you may ask the Data Controller to modify some of your personal data (for example, you can change your email address or other contact details at any time).
Right to erasure („right to be forgotten”) /GDPR, Article 17/You have the right to obtain from the Data Controller the erasure of your personal data where one of the following grounds applies: your personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed you withdraw your consent on which the processing is based according to point (a) of Article 6 (1), or point (a) of Article 9 (2), and there is no other legal ground for the processingyou object to data processing on the basis of Article 21 (1), and there is no overriding legitimate reason for the processing of data, or you object to data processing on the basis of Article 21 (2)your personal data have been unlawfully processedyour personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation imposed by EU or Member State law applicable to the Data Controllerthe collection of your personal data is performed in connection with offering information society services as referred in Article 8 (1).
Right to restriction /GDPR, Article 18/You have the right to obtain from the Data Controller the restriction of your personal data where one of the following grounds applies: the accuracy of your personal data is contested by you (in this case the restriction applies to the time period which allows the Data Controller to verify the accuracy of the personal data)the data processing is unlawful, and you oppose to the erasure of the data and request the restriction of their use insteadthe Data Controller no longer needs the personal data for the purpose of data processing, but you require them to present, exercise or defend a legal claim in light of Article 21 (1) you objected to data processing (in this case the restriction applies to the time period that is necessary to determine whether the Data Controller’s legitimate reasons override your legitimate reasons).
Right to data portability /GDPR, Article 20/You have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to a Data Controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another Data Controller without hindrance from the Data Controller to which the personal data have been provided, where: the processing is based on consent according to point (a) of Article 6 (1), or point (a) of Article 9 (2), or on a contract within the meaning of point b) of Article 6 (1), and the processing is carried out by automated means. You also have the right – if this is technically feasible – to request that your personal data are directly transferred among Data Controllers.
Right to object /GDPR, Article 21/You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of personal data concerning you which is based on point (e) or (f) of Article 6 (1), including profiling based on the referred provisions. In this case the Data Controller shall not continue to process your personal data, except where the Data Controller demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims. If your personal data are processed for direct marketing purposes, you have the right to object at any time to the processing of personal data concerning you for such marketing purposes, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing.
Right to withdraw consent /GDPR, Article 7 (3)/You have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawing your consent does not affect the lawfulness of the data processing peformed based on consent before the withdrawal. You shall be informed of this before consent is granted. It shall be as easy to withdraw as to give consent.  

13. Legal remedies for data subjects relating to data processing, and their content

Legal remedyContent of the remedy
Right to lodge a complaint with a supervisory authority /GDPR, Article 77/If your right to the protection of personal data is infringed, you may lodge a complaint to the following Authority: Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information registered seat: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postal address: H-1363 Budapest, Pf. 9. telephone: +36 (1) 391-1400 email: ugyfelszolgalat@naih.hu   website: www.naih.hu  
Right to effective judicial remedy against a controller or processor (initiation of court proceedings) /GDPR, Article 79/You have the right to go to court against the Data Controller or Data Processor if you experience unlawful processing of your personal data. The court will give priority to the case. In such cases you are free to decide whether to submit your request with the tribunal of your domicile or your residence. Contact details of the tribunals:  www.birosag.hu/torvenyszekek  

14. Updates to the Privacy Notice

The Data Controller reserves the right to unilaterally modify this Privacy Notice. The modification of this Notice may be particularly executed if it is necessary due to changes in legislation, official data protection practices, business needs or other circumstances. At the request of the Data Subject the Data Controller sends a copy of the Privacy Notice in force to the Data Subject, in a form mutually agreed by the stakeholders.

Budapest, 17 April 2023

United Consult Ltd.

Érdeklődöm